Як проводиться оцінка майна

Як проводиться оцінка майна

Оцінка майна    проводиться    у    випадках,    встановлених    законодавством  України,   міжнародними   угодами,   на   підставі договору,  а  також  на  вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.

 

Проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках:   

  • створення підприємств  (господарських  товариств)   на   базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
  •      реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств)  з  державною  часткою майна (часткою комунального майна);
  •      виділення або  визначення  частки майна у спільному майні,  в якому є державна частка (частка комунального майна);
  •      визначення вартості   внесків   учасників   та    засновників господарського   товариства,   якщо   до   зазначеного  товариства вноситься  майно  господарських  товариств  з  державною   часткою (часткою  комунального майна),  а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
  •      приватизації та іншого відчуження  у  випадках,  встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у  комунальній  власності,  а  також  повернення  цього  майна  на підставі рішення суду;
  •      переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
  •      оподаткування   майна   згідно   з   законом,  крім  випадків визначення  розміру  податку  при  спадкуванні власності, вартість якої  оподатковується за нульовою ставкою;
  •      визначення збитків  або  розміру  відшкодування  у  випадках, встановлених законом;
  •      в інших   випадках   за   рішенням   суду  або  у  зв’язку  з необхідністю захисту суспільних інтересів.

 

Проведення незалежної оцінки майна є обов’язковим у  випадках застави  державного  та  комунального  майна,  ,  відчуження  державного  та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру  відшкодування,  під  час  вирішення  спорів  та  в  інших  випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

Розроблення нормативно-правових   актів   з   оцінки    майна здійснюється  на  засадах  міжнародних  стандартів  оцінки.  До їх розроблення Фонд державного  майна  України  залучає  інші  органидержавної  влади,  саморегулівні організації оцінювачів,  найбільш авторитетних оцінювачів, наукові та інші установи.

Нормативно-правові акти,  які  регулюють   питання   вартості (ціни)  майна,  не  повинні  суперечити  положенням  (національним стандартам) оцінки майна.

Положення (національні  стандарти)   оцінки   майна   повинні містити визначення понять, у тому числі поняття ринкової вартості, принципів оцінки,  методичних підходів та особливостей  проведення оцінки  відповідного  майна  залежно  від  мети оцінки,  вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензування.

Положення (національні  стандарти)  оцінки  майна  визначають випадки   застосування   оцінювачами  методичних  підходів  оцінки ринкової вартості майна та випадки і обмеження  щодо  застосування методичних підходів до визначення неринкових видів вартості майна.

При цьому,  якщо законами або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів  України,  договором  на  проведення  оцінки  майна  або ухвалою  суду  не  зазначено  вид  вартості,  який  повинен   бути визначений в результаті оцінки, визначається ринкова вартість.

Положення (національні     стандарти)    оцінки    майна    є обов’язковими до виконання суб’єктами оціночної діяльності під час проведення ними  оцінки  майна  всіх форм власності та в будь-яких

випадках її проведення.      У разі провадження спільної господарської  діяльності  оцінка частки  майна,  яке  вноситься іноземним суб’єктом господарювання, проводиться  відповідно  до  нормативно-правових  актів  з  оцінки .

Замовниками оцінки  майна  можуть бути особи,  яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на законних  підставах,  а  також ті,  які замовляють оцінку майна за дорученням зазначених осіб.  Замовники оцінки повинні  забезпечити доступ суб’єкта оціночної діяльності до майна,  що підлягає оцінці на законних підставах,  отримання ним  необхідної  та  достовірної інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.

Звіт про оцінку майна є документом,  що містить висновки  провартість  майна  та  підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом  оціночної   діяльності   –   суб’єктом   господарювання відповідно   до   договору.  Звіт  підписується  оцінювачами,  які безпосередньо  проводили  оцінку  майна,  і  скріплюється підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності

18 838 Comments